NEWS最新消息

NEWS最新消息

2018/12/01 107年度 廠內員工競賽


107年第三季詠順公司傑出員工
左起  最佳責任獎:吳隆波
         最佳樂齡獎:劉秀盆
         最多職能獎:曾美燕
         最佳輔導奬:陳炳勳
         最佳配合獎:郭婉容
         最佳新人獎:方弼仲